Glogex - Эрэл хайгуулын үйлчилгээ

Эрэл хайгуулын ажил

Хайгуулын төслийн менежмент;

Хайгуул болон уулын ажил /суваг, шурф г.м/, өрмийн ажлын төлөвлөлт, баримтжуулалт; 

Дээжийн бичиглэл, төрөл бүрийн сорьцлолт;

Хайгуулын ажлын дээжлэлт, үр дүн болон чанарын хяналт, дүгнэлт;

Геотехник, гидрогеологийн судалгаа;

Геофизик, геологийн мэдээлэл боловсруулах, ордын структур тодорхойлох;