Glogex - Нөөцийн загварчлал, тооцоо

Нөөцийн загварчлал, тооцоо

  • Монгол улсын стандартаар нөөцийн тайлан боловсруулах
  • Олон улсын стандартын дагуу нөөцийн тайлан, хөндлөнгийн тайлангууд боловсруулж бэлтгэх (NI43-101 report, JORC report)
  • Хайгуулын ажлын мэдээллийн сангийн менежмент
  • Геологийн, бүтцийн, эрдэсжилтийн 2D, 3D загварчлал
  • Хүдрийн биетийн 3D загварчлал, Геостатистикийн анализ
  • Орд болон төслийн үнэлгээ, хөндлөнгийн дүгнэлт

 

 

 

                                                                                                                           Нүүр хуудас руу шилжих