Glogex - Техник-эдийн засгийн үндэслэл-ТЭЗҮ

Техник-эдийн засгийн үндэслэл-ТЭЗҮ

Тойм судалгаа, урьдчилсан болон банкны ТЭЗҮ

 Эрдэс бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа

Ил ба далд уурхайн олборлох аргачлалын шинжилгээ, сонголт

 Боловсруулах, баяжуулах үйлдвэрийн төлөвлөлт, зураг төсөл

 Төслийн хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны зардлын тооцоо

Тоног төхөөрөмжийн сонголт

 Тээвэр, логистикийн шийдэл

Уурхайн дэд бүтцийн загварчлал

 Уурхайн менежментийн шийдэл

Төслийн эдийн засаг, санхүүгийн шинжилгээ

 Төслийн эрсдэлийн үнэлгээ