Glogex - Байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээ

Байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээ

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ болон төлөв байдлын үнэлгээ

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Геоэкологийн судалгаа, шинжилгээ

Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө